Transcriptie 7

Informatie verzoek van Huis Bergh aan de Architect (3 december 1866); vragen 1 en 2

transcriptie 7

Inlichtingen omtrent de vergrooting van de schuur en stallingen op de bouwhoeve Seesing.
pr.6/12.66. No 1814

Vragen van den Heer Administrateur.

1e vraag
Hoeveel stuks vee kunnen in de tegenwoordige schuur en stallingen geplaats worden, als
hoeveel paarden
hoeveel trekossen of bullen
hoeveel runderen
hoeveel koeijen
hoeveel groote varkens
hoeveel jong vee

2e vraag
Hoeveel stuks vee kan de pachter, naar de grootte der bouwhoeve houden, als hij dezelve als een goede landbouwer behandeld.
hoeveel paarden
hoeveel trekossen
hoeveel runderen
hoeveel koeijen
hoeveel jongvee
hoeveel groote varkens

Beantwoording door den Architect A te Wiel
1 In de tegenwoordige koestalling kunnen worden geplaats 14 stuks runderen waaronder 7 stuks koeijen gerekend worden, waarbij ontbreekt de ruimte voor jongvee of kalveren waarvoor eene ongeregelde plaats gezogt word welke doorgaans 7 stuks ingetal zijn.
De paardenstal heeft voor 2 paarden eene voldoende ruimte, doch wordt door den pachter vereischt naar zijne gewoonte om jaarlijks een veulen bij te teelen, dan is deze ruimte te gering.
De verkens hokken of stallingen zijn op ver na niet voldoende, daar kunnen 8 Stuks verkens geplaats worden. Maar de gewoonte des pachter is om jaarlijks bij 1 a 2 groote verkens jonge te teelen, en dit wel veelal tweemaal per jaar, en deze teeling eene behoorlijke ruimte vereischt, en hij zich daarmede grootelijks tot nadere moet behelpen, ook de gevorderde voederruimte des verkens ontbreekt geheel hetwelk thans op de dorsdeel moet geschieden, en dit een groot ongemak en onzindelijkheid aanbrengt, ook vereischt het gekookte voeder eene groote moeite.

2 Zoo de Bouwhoeve zich thans bevind kunnen ruim 20 Stuks groot en kleine Runderen gehouwen worden.
Met het getal van paarden en verkens moet den pachter zich meer naar de tijds omstandigheid rigten, dit getal is dikwijls ongelijk.