Transcriptie 5

Het volledige bestek (6 november 1866)

transcriptie dennenhout 1

Aan Dennenhout

Het voorschreevene dennen hout zwaar in door meting op de midde der lengte met den barst volgens onderstaande maat.

Tegen prijs rond in het Bosch opgegeven.

ZwaarteNr guld cents
zwaar 37d14 stuks dennen Stijlen elk lang 3,30 el zwaar 31 á 31d 1416
,, 35d24 stuks dennen Stijlen tot op de einde onder de balkens elk lang 3,60 el zwaar 29 á 29 duim van twee kanten lijnregt en de andere zijde met eene kromte van 20d 1384
,, 39d32 stuks dennen balkens elk lang 13,90 el zwaar 31 á 34d 3344
,, 31d44 stuks dennen borstweringsstijlen elk lang 2,40 el zwaar 25 á 25d504
rond 4 stuks
zwaar 30d
58 stuks dennen onderkarbeelen tot de midde zwaar of regte stijlen elk lang1,60 el zwaar 12 á 20d316
rond 2 stuks
zwaar 30d
64 stuks dito onderkarbeelen tot de stijlen op de einde des balkens elklang 1,90 el zwaar 12 á 20d 186
,, 26d78 stuks dito steunkarbeelen tot de borstweringsstijlen elk lang 3,00 el zwaar 18 á 18d 752
,, 24d 86 stuks dennen koppelbalken tot boven de midde stijlen der gebinten elklang 4,80 el zwaar 18 á 18d 846
,, 19d98 stuks dennen karbeelen tot de genoemde koppel balkens elklang 2,30 el zwaar 13 á 13d 360
,, 19d1010 stuks dennen spreibanden elklang 2,60 el zwaar 13 á 13d 510
transporteeren f9618
transcriptie dennenhout 2
ZWAARTENRGULDCENTS
trans port f9618
rond 2
stuks
elklang
6,45 el
zwaar 26d
112 stuks dennen kapplaten elklang 12,40 el zwaar 10 á 18d kunnen elk uit 2 lengten bestaan mits voorelke las 50d meerlengte te neemen 690
rond 1
stuks lang
5,88 el
12Een dennen afdaks muurplaat lang 5,88 el zwaar 9 á 18d kan uit 2 lengten als voren bestaan
zwaar 24d
266
zwaar 19d13 6 stuks dennen steekreijen elk lang 4,80 zwaar 12 á 13d 570
,, 24d142 stuks de nnen ankerribben tot verbinding deragtergevel aan den gebindsbalk elk lang 5,20 el zwaar 18 á 328
,, 19d156 stuks dennenregels elk lang 4,80 el zwaar 13 á 13d tot op de einde der balkens voor de sporen 570
,, 16d1610 stuks dennenregels tot stukken tegen de genoemde regels elk lang 1,80 el zwaar 10 á 10 250
rond 1
stuks lang
5,85 el
zwaar
24d
17Een dennenregel tot op de koebaklang 11,20 el zwaar 9 á 14d kan uit 2 lengtens bestaan mits voor de las 40d meerlengte worden genomen186
,, 13d1822 stuks dennen stalrepels elk lang 1,65 el zwaar 7 á 8d 330
,, 15d1936 stuks dennen kapspooren elk lang 6,20 el boven zwaar 10d diameter, eene regtebeslaagekant en den barst schun afgeveld2736
,, 15d2036 stuks dito afdaksporen elk lang 6,50 el2844
,, 15d2118 stuks dito haanbalkens elk lang 3,20 el702
rond 2
stuks
zwaar
22d
224 stuks dennenregels of platen tot op de muren tusschen de verkensstallen elk lang 3,00 el zwaar 9 á18d kunnen van de eene plattezijde bijna rond blijven158
transporteren f 19248
transcriptie eikenhout 1
transport f19248
ZWAARTENRGULDCENTS
Rond 1 stuks lang 3,60 el en een lang 1,90 el zwaar 22d23Een dennenregel of plaat tot op de muren der Metsstallen langs de deel lang 3,60 el
Een dito lang 1,20 el 1,90 el 2 stuks dito elk lang zwaar 9 a 18d kunnen elk van de eene platte zijde bijna rond blijven
145
24Al het voorschreeven dennenhout hetwelk van ruw af rondhout word aangevoerd bij den bouw der vergrooting des Agterhuis, moet door den Aannemer van het timmerwerk zoo als hierna in No 76 van het timmerwerk is omschreeven op de voorschreevene maat of naarmate van het daarvoor bepaalde hout betrokken bezaagen en afwerken en den barst schoon of te vellen, en daarna goed en geregeld tot
drooging te plaatsen.
te zaamen f 19393
transcriptie eikenhout 1

Aan Eikenhout

ZWAARTENRGULDCENTS
252 stuks eiken kiphouten tot de koestal elk lang 4,70 el zwaar 9 á 15d lijnregt en mwskant op het hartgebrooken 638
26Een eiken stuk als voren tot een barstboom voor
de paardestal lang 3,60 el zwaar 9
276
272 stuks eiken deurkozijnstijlen als voren elk lang 2,20 el Een dito onderdrempel lang 1,25 el zwaar 10 á 16d tot buiten aan de voederruimte der verkens 430
transporteeren f1344
transcriptie eikenhout 2
transport f1344
ZWAARTENRGULDCENTS
282 stuks eike deurkozijndrempels als voren elk lang 1,25 el zwaar 10 á 11 tot drempels onder het deurkozijn aan de voederruimte en prieve 128
298 stuks eike litposten tot de verkensstallen elk lang 2,30 el zwaar 10 á 11d 932
304 stuks eike raamstukken als voren elk lang 1,60 el 6 stuks dito stukken tot drempels elk lang 0,80 el zwaar 10 á 16 d tot agter aan de verkensstallen560
31Een eikenregel tot een litboom der verkensstellen lang 1,95 el Een dito lang 1,00 el zwaar 7 á 8d 83
324 stuks eiken stukken elk lang en breet 33d dik 7d
4 stuks dito elk lang 50d breet 29d dik 7d tot kussens onder de stijlen
280
33Een eiken stuk tot een vasten onderdrempel aan den invaart der deel lang 2,40 el zwaar 10 á 15d en in hetmidde met eene verdikking aan de bovenkant zwaar 15 á 16d 225
344 stuks eike stukken tot schampposten derstallingen in den agtergevel elk lang 1,70 el zwaar 11 á 15d 504
35120 stuks gekloofde drooge eike stukken elk lang 38d zwaar 2 1/2d 60 stuks dito stukken elk lang 25d zwaar 2d 2
36Het voorschreeven eikenhout moet zijn goed gaaf en gezond, regt op op den draad op het hert gebrooken zonder spint ofniet de minste gebreeken, en ook gens de opgegevene maat en elk stuk te bemerken met voor krijt met den daarvooren staanden nummer
te zaamen f4256
transcriptie dennendelen 1

Aan Dennen deelen en daklatten

ZWAARTENRGULDCENTS
3720 stuks dennen deelen elk lang 2,50 el zwaar 2 1/2 á 29d tot de deuren aan de verkens voederruimte prieve boeijplanken windveeren enz20
381400 Strekkende Ellen dennen daklatten zwaar 3 á 5d alle op de lengte van 4,75 el of met 70d te verlengen 44
39Alle voorschreeven deelen en latten moeten zijn goed gaaf en gezond zonder vuurafslag in te zijn regt op den draad zonder schadelijke noesten scheuren of gebreeken en volgens de opgegevene maat
te zaamen f64
transcriptie metselstenen

Metselsteenen en kalk

ZWAARTENRGULDCENTS
40Tot den bouw of vergrooting der schuur of Agterhuis gereekend nodig te zijn 51.000 metsel steenen, daartoe gereekend den Afbraak der agtergevel en de te herbouwen stallingen op te leeveren cirka 13.000 steenen, zoo moeten erbij cirka 38.000 nieuwe Metselsteenen in Kwaliteit als volgt
4119.000 steenen tot de fundamenten der buitenmuren en binnenmuren, de buiten muren tot met de grond of peil gelijk en deszelfs binnenlagen tot 60 el boven peil en de binnenmuren tot 1,25 el boven het peil afstallingen, en de vloeren der verkensstallen, van de mondsteen van 9 gulden per duizend 171
4212.000 steenen tot de buitenlagen der buitenmuren van af het peil tot op de hoogte, tot de schoorsteenpijp boven het dak, tot de koebak en de vloer in de voederruimte van 10 gulden per duizend 120
437.000 steenen tot de binnenlagen der buitenmuren en binnenmuren en schoorsteen onder het dak van het 1 ste soort roodgare van 7 gulden per duizend 

zaamen 38.000 steenen zijn er cirka aan nieuwe nodig

49
44Mudden kalk per mud met het inkoomende regt 1,10 cents 4840
te zaamen f38840
transcriptie gebouwen steenen

Pannendak

ZWAARTENRGULDCENTS
45Tot het met pannendekking der vergrooting der scheur of agterhuis zijn nodig 6700 stuks dakpannen nen hiertoe zijn aanwezig der thans op ophangende pannen op het afbreekende schild met deszelfs zijn hoeken 1700 stuks oude dakpannen, zoo moeten er bij 5000 stuks nieuwe dakpannen, als
465000 stuks roode dakpannen tot de bovengenoemde dekking van het 1 ste soort rood per duizend 16 gulden 80
4750 stuks roode verstpannen per stuks 5 cents 250
48800 ned ponden Roggen dakstroo tot dakken per honderd pond 2,60 cents 2080
zaamen f 10330
transcriptie gebouwen steenen

Gehouwen steenen

ZWAARTENRGULDCENTS
49Een gehouwen steenen paardenbak lang 3,20 el binnenwerks diep 26d wijd in den boven 32d en bovenwijds 50d kan uit 2 evenredige lengtens door een passende en sluitende sponning aan elkanderen worden geleeverd 2150
502 stuks steenen verkensbakken elk lang 1,70 el 2 stuks steenen
verkensbakken elk lang 1,25 el 2 stuks steenen verkensbakken elk lang 0,80 el binnenwerks diep 20d, wijd 29d
24
te zaamen f 4550

IJzer en smidswerk

ZWAARTENRGULDCENTS
514 stuks stropankers met sleutels, de sleutels elk lang 40 el zwaar 2 1/2 á 2 1/2 el en de ankers afstroppen elk lang cirka 1,20 el zwaar 2 á 2 el elk met een schroef met moer en schijf3
522 stuks ankers tot aan de afdaksmuurplaat bij de aflegmuur elk lang cirka 1,70 el zwaar 7 streep á 3 el tot bevestiging nog met een dito haak lang 10 el in de muur, en een blat met vijf ankernagels op de muurplaat160
532 stuks stropankers tot boven aan de agtermuur, de sleutels elk lang 40 el zwaar 2 á 2 el en de ankers of stroppen elk lang 45 el zwaar 12 streep á 2 1/2 duim elk met 5 ankernagels 1
544 stuks ankers tot bevesting der regels op de koebak elk lang 50 el zwaar 12 á 12 streep elk met twee klaauwen, en het boveneinde met een spleet met kil 80
556 stuks ankers tot bevestiging der betimmering der voederkisten onder den steenen paardenbak elk lang 35 el zwaar 12 á 12 streep op het eene einde met 2 klaauwen, en het andere einde met een schroef met moer 120
5636 stuks ringen met aanbehoorende ijzers om in de agtermuren der koestal vast te metselen 548
578 stuks bouten elk lang 55 el zwaar 2 á 2 el boven met een kop en onder met een blat met vijf ankernagels tot bevestiging der dwars of koppelbalkens 240
584 stuks slekken of koppelijzers elk lang 35 el zwaar 12 streep á 2 1/2 el elk met ankernagels, tot koppeling der dwars of koppelbalken 140
transporteren f1688
transcriptie gegoten ijzerwerk
ZWAARTENRGULDCENTS
5918 paar voldoende panduimse haakgehengen volgens vereischten eisch en zwaarte, tot de deuren en luiken met de noodige nagels, en tot alle de vereischte sluitingen, en het herstellen van de vereischte geheugen met sluiting naar genoegen 11
60Het voorschreven ijzer werk moet zijn gaaf en taaij en rijn en zindelijk bewerkt, en naar eisch en passende worden geleeverd en aangebragt ten vollen genoegen der Directie.
te zaamen f2788
transcriptie gegoten ijzerwerk

Gegooten ijzerwerk

ZWAARTENRGULDCENTS
61Een ijzeren raam met deur en beslag tot aan den aanwezigen ijzeren inmetselende kookpit hoog 27d wijd 40d met twee bij behoorende plaatjes 525
62Een liggend dakraam tot licht aan de voederruimte van 4 ruiten, het raam in den daghoog 55d breet 48d met de aanbehoorende monteering en beslag.425
634 stuks ijzere muur glasraampjes volgens het model der teekening hoog 40d breet 80d 8
te zaamen f1750
transcriptie spijkers

Spijkers

ZWAARTENRGULDCENTS
64Een pak 16 duims nagels de pak van 100 stuks1
652 pakken 13 ,, ,, ,, ,, ,, 100 ,, 130
662 ,, 10 ,, ,, ,, ,, ,, 100 ,, 110
672 ,, 30 .. nagels de pak van 250 stuks140
681 ,, 20 .. ,, ,, ,, ,, 500 ,, 95
694 ,, 15 .. duikers ,, ,, ,, 500 ,, 3
701 ,, 10 .. ,, ,, ,, ,, 500 ,,60
711 ,, 6 .. ,, ,, ,, ,, 1000 ,, 110
721 ,, 4 .. ,, ,, ,, ,, 1000 ,,90
73Een pak 10 dunnen patent nagels van 100 stuks55
74 2 ,, 15 .. ,, ,, ,, 500 ,, 150
75Alle voormelde spijkers moeten zijn
gaaf en taaij van het zwaarste soort,
ten genoegen der Directie
te zaamen f1340
transcriptie timmer werk

Timmer Werk

NR
76Tot den bouw of vergrooting des Agterhuis of schuur moet het agterschild met deszelfs aanverbonden op de zijde staande daksporen enz. en de thans bestaande prieve verkensstallen en paardestal enz en met en tot hetzelve vereischt verandering en verbibding zooals in de teekening voorkomt al afbreekende materiealen noch aan het bestaande gebouw te verrigten, en al den afbraak goed en geregeld op den droogen bouw of vergrooting aanbrengen, zooals hetzelve verlangd en aangeweezen worden.
Voorts alle het voor aan te voeren houtmatrieaal bestaand in dennenhout zooals hiervoor in 16 1 tot met 24 is opgegeven moet rijn en zindelijk worden bewerkt en bezaagd op de verlangde of de te verkrijgen maat, en de spooren van eene zijnde lijnregt te beslaan, en van eiken hout planken en latten enz. alles op aan te wijzen plaatsen te bergen en tot drooging op zetten en op stok enz. in een woord alles te behandelen zooals het door de Directie vereischtzal worden.
77Tot de vergrooting te maken en stellen volgens aantooning der teekening en afmeeting der bestaande gebinten twee gebinten tot deze alles met gat en pen en op den tand in elkanderen werken en met houte stokken opsluiten, en deze , en het vereischte der bestaande gebinten in hun verdeeling, waterpas en te lood te stellen en op onder te brengen kussens en pennen doen rusten.
78Op het op de hoogte gebingte muurwerk tot de vergrooting, te liggen de noodige muurplaten, en elk baankeren volgens aanwijzingen naar den gevordenden eisch, zoomede tot de vergrooting
transcriptie timmer werk 2
NR
vergrooting der kap en dekking aanbrengen de vereischte dakspooren volgens teekening en aanwijzing en zuiver gelijk en regt opzetten en sterk bevestigen, en met afkoomende oude en bepaalde nieuwe daklatten tot pannendekking belatten, en op de einde der afdakken met de behoorende windveeren voorzien.
79 In der agtergevel de inwaarts openingen der stallingen te digten door de aanwezige en herstellende deuren, en met aanbehooren sluting en bevesting naar genoegen opleveren. Zoomede tot den invaart des Agterhuis of deel te stellende deurstijlen onder in houte slooven, en boven in een te leggen balkjes op de uitmetselende muur, en dit balkjes en den agtergevel met de aanbrengende ankerribben en koppelbalken verbinden en beankeren, en den genoemden invaart te digten met de aanwezige te herstellen deuren schampposten misdelder en een aanbrengende vasten onderdrempel en alles naar genoegen opleveren.
80Tot de aangetoonde paardestal te stellen een gebouwen steenenbak met de aanwezige en herstellende voederkisten en ruif en tusschen den bak en ruif luiken voorzien en naar genoegen gangbaar en stellend maken, en in en bij de paardestal de vereischte schappen en kapstokken tot plaatsing van het paardengetuig aanbrengen, en op elk eind van den bak met eene behoorende deur naar genoegen opleveren. Zoomede tusschen de paardestalen de meststal agter de verkensstallen met de stellen posten met afkleding en met los neemende te stellen scheijen of regels afsluiten.
81Tot de aangeweezene verkensstallen met voederruimte, te een deurkozijn en niet eene behoorende beklampte deurgang en sluitbaar digten. Insgelijks naast de deel tot toen gang met een kozijn met deur afsluiten, en tot dan aangetoonden schoorsteen met inmetselende kookpot te maken en aanbrengen een boezem of schoorsteen hout, en op de muur der
transcriptie timmer werk 3
NR
inmetselende pot met een rand met deksel, en tot licht der voedergang in het dak een ijzeren dakraam aanbrengen en met een schulp of tregter digt uittimmeren, en boven deze voederruimte en verkenstellen, de aanwezige bezoldering digt te ploegen drijven en bespijkeren.
Tot de verkensstallen te stellen gebouwen steenen bakken met de gevorderde deuropeningen litposten en vier aanwezige herstellende passendmakende , en nieuw bij behorende litten metzijn aanbehooren en beweegbaar en stellend opleeveren, en met de behoorende deurtjes voorzien, en tusschen de verkensstallen op de muren tot sluiting de daarvoor genoemde regels of platen aanbrengen, en met de aangetoonde deuropeningen met deurtjes voorzien, naar genoegen.
Agter aan de verkensstallen maken en stellen de aangetoonde deurkozijnen van aanwezig en daarvoor bepaald hout, en elke deuropening met een deurtjes en een bovenzijdens luik of venster te digten en naar genoegen opleeveren zoomede tot de aangetoonde prieve te maken kozijn met behoorende en gang en sluitbare deur, en de prieve met zitting en afkleeding en aanbehooren daarstellen en opleeveren, en op de muren langs de deel aan de meststallen tot sluiting de behoorende regels of platen aanbrengen. En tot de vergooting der koe of meststallen met dezelfde bak de vereischte kippen regels en regels naar eisch en genoegen opleeveren.
Overigens te maken en stellen de de formeelen in form der aanweezige afbreekende invaartsboogen, en het maken en stellen van een voldoende kalkloods met aanbehooren.
82 Vervolgens alle de gemelde werkzaamheden, als ook de niet genoemde aanbehooren werken, en die werken welke tot de verbinding of aanbouw des bestaande gedeelte zich mogten vorderen ten uitvoer te brengen, en tot deszelfs bouw te verwerken en bezigen alle de vereischte oude en de te leveren nieuwe houtmaterialen en planken zoo als zij zullen worden geleeverd aangevoerd en aangeweezen.
Voorts elk werk naar kunnen aard der werken met gaten pennen borsten zwaluwstarten verstekken groeven veezenbak zuiver

NR
drie dagen voor de verwerking worden bereid en aan de rot worden gezet, en daarna voor dat zij zal worden
gebezigd weder worden af gevreeven, en zoodanig behandelen en doorwerken dat zich geene blijken van vermenging of afzonderlijke specien laten verschijnen, zoodat alle werken en behandeling derzelve geheel voldoende en ten vollen eisch en genoegen der opzichthebbenden moet worden uitgevoerd, evenals of alles woordelijk ware omschreeven. Overigens komt ten lasten des aannemers alle de benodigde steijgermatriealen en gereedschappen tot het uitoefenen der te verrigten werken.

Voor Metselwerkloon f 152,–

transcriptie metselwerk

Metselwerk

NR
83Tot den bouw of vergrooting des Ageterhuis of schuur te bezigen en afbreeken de agtermuur, en de muren of steene voeten vloeren en bakken der verkensstallen, prieve en paardenstal enz. alle het vereischte af en uitbreeken, en wel met de meeste zorgvuldigheid zonder beschadiging der steenene, de steenen goed schoon te maken en gesorteerd op tassen zetten een elk soort en kwaliteit bij elk anderen, en dezelve weder te verwerken in de vereischte muren en fundamenten.
84Tot den bovengenoemde bouw of vergrooting zal den aanleg en opmetseling geschieden volgens aantooning der teekening en onder het werk vereischte bepalingen, tot deszelfs aanleg de fundamentsleuven uitgraaven van bekwaame wijte, en ter diepte tot den aanslag der bestaande muren tot op goede vaste grond, ingeval de vaste grond zich diper mogt laten vinden als dan aan te vullen met zand laagen van niet dikker als 10 d met water voll en zat in wassen en vaststampen tot op de gezegde hoogte.
85Op de alvoor genoemde uitgegravene fundamentensleuven het fundament muurwerk aanleggen en opwerken volgens de genoemde dieptens en zwaartens, of bij verkiezing of bevinding dus den opzichthebbenden in aanleg en opmetseling te verminderen of verzwaarderen, en alle muren ijs afwerken tot op de vereischte hoogte, aan de verkensstallen en voederruimte en tusschendedeel en meststallen tot op 1,25 el bovenpeil, en dan daarvan de muren om de verkensstallen en voederruimte meteen halven steen opwerken tot onder de zolder. Zoomede na de opmetseling en volraping der fundamenten dezelve ter bekwaame tijd binnen en buiten het gebouw aanvullen en een en ander vast aanstampen, en alles op zoodanige hoogte en hellingen ophoogen schoonhouden en opruimen, als onder de bewerking zak gelast worden.

NR
86Tot de vergooting der koestal te metselen den steenen bak en van binnen naar eisch met steenvoeren, en van buiten en binnen uitvoegen, alsmede tot het stellen der steenen paardenbak en verkensbakken te metselen het vereischte muurwerk, en daarop stellen degenoemde steenen bakken waterpas en naar eisch, en onder de gebind stijlen metselen de vereischte pooren, en in de voedergang of ruimte der verkensstallen aanleggen en metselen een schoorsteen met ijzeren kookpot met een rivel of omloopend muur en den boezem met een tregter opmetselen, en der schoorsteenpijp van 2 1/2 a 3 steen opwerken tot ter vereischte hoogte boven het dak, en de schoorsteenpijp van binnen, en onder het berapen en afwassen, en buiten boven het dak uitvoegen.
87Al het metselwerk zuiver waterpas in een goed en zuiver kruisverband aanleggen en opwerken, de hoeken zuiver te lood en regt naar den draad alles volkomen vol zat en digt door trekking in specie digt opwerken, de laagen in de buitenmuren een weinig buitenwaards afwaterende leggen, en de steenen voor de verwerking voldoende nat maken, en alle het nieuwe en bestaande muurwerk naar het verband elke laag verbinden, het buitenmuurwerk voor elken avond en bij regen met de stijgerplanken dekken, en in alle de muren de vereischte in en uitmetselingen te doen boogen te metselen deurkozijnen en ijzere raamen stellen enz. en al hetgeen wat verder daarin gevorderd zal worden, alles rijn en zindelijk metselen, en van buiten rijn en zindelijk voegen en penzeelen als de boven de raamen en openingen met een plattevoeg volwerken en zindelijk afsnijden, en van binnen alle het muurwerk gelijk vol te rapen en of te wassen.
88Vervolgens de prieve en voederruimte der verkensstallen te bevloeren met steen plat, en de verkensstallen met steen opkant, het genoemde bevloeringen vooraf de ondergrond naar eisch en aanwijzing in laagen aanvullen en vaststampen, en daarop de vereischte bevloering naar de gevorderde afhelling waterpas of naar het verloop en in het
NR
het vereischt verband te bevloeren, zooals het elke bevloering zal vereischt worden.
89De kap der vergrooting der schuur of agterhuis te behangen en dekken met pannen, dezelve digt schuur vleijen en dekken met pannen, en de hoeken en verst met verstpannen digt leggen dezelve vastspijkeren elk met twee spijkers alsook de geerstukken vastspijkren, en het geheele pannendak zuiver digt opleeveren.
90Vervolgens den geheelen bouw tot de vergrooting en verandering te voltooijen met de aanwezige af tge breeken oude steenen, en de vereischte nieuwe steenen, en alle het soort en kwaliteit der steenen, als ook alle de vereischtbruikbare stukken derzelve te verwerken in de vereischte fundamenten of muren zoo, en daar zij zullen vereischt worden. Tot alle de vereischte werkzaanheden de metselspecien te bereiden in sterkte naar den aard der verwerking, doch de bereide specie moet drie dagen voor de verwerking worden bereid en aan de rot worden gezet, en daarna voor dat zij zal worden gebezigd weder worden af gevreeven, en zoodanig behandelen en doorwerken dat zich geene blijken van vermenging of afzonderlijke specien laten verschijnen, zoodat alle werken en behandeling derzelve geheel voldoende en ten vollen eisch en genoegen der opzichthebbenden moet worden uitgevoerd, evenals of alles woordelijk ware omschreeven. Overigens komt ten lasten des aannemers alle de benodigde steijgermatriealen en gereedschappen tot het uitoefenen der te verrigten werken.

Voor Metselwerkloon f 152,–

Glas en verwen

NR
91Het beglaazen van 4 stuks ijzere muur glas raamptjes, en een ijzeren liggend dakraam volgens model der teekening voor beglaazing … 2,90
92Het voormelde glas moet zijn goed wit glas zonder blaren streepen brandvlekken of windscheel, de genoemde iizeren ramen vooraf het plaatsen stellen en beglazen dezelve tweemaal rondom metwel bereide menieverf gedekt bestrijken, en de glas ruiten goed digt en vast met weltrechtende stopverv aanzetten, en de ruiten tevereischte tijd zuiver schoon opleeveren. Insgelijks het menien der ijzerwerken voor deszelve aanbrenging. Zoomede van buiten tot de vergrooting en verandering des huis te verwen, het buitendeurkozijn met deur aan de voederruimte, het genoemde dakraam met muurglasraamtjes, de boeiplanken windveeren, en de agter of in vaarts deuren, en wederzijds de invaarts deuren der stallingen. Alles eens te grondenmet bereide lijnolieverf dan alle de gaten en oneffenheden met, welhechtende stopverv vol en digt stoppen dan de vernieuwingen tweemaal, en de deuren in den agtergevel door nog eens gedekt met goed bereide lijnolieverf afverwen, de glasraamtjes wit, de ijzeren ankers enz. zwart, en de boeiplanken windveeren en deuren olijfkleur zijnde cirka 53 ellen per el 30 cents f 15,90

tezaamen f 18,80

Verzaamling

der begroting van de hiervoren perseels gewijze omschrijvingen der Matriealen en werkzaamheden betrekkelijk den voor genoemden bouw als volgt.

NRGULDCENTS
1Het Ronde dennenhout van № 1 tot met 2419393
2Het eikenhout van № 25 tot met 364256
3Dennen deelen en daklatten van № 37 tot met 3964
4Metselsteenen en kalk van № 40 tot met 4438840
5Pannendak van № 45 tot met 48103
6Gebouwen Steenen volgens № 49 en 504550
7IJzer en Smitswerk van № 51 tot met 60 2788
8Gegooten ijzerwerk van № 61 tot met 631750
9Spijkers van № 64 tot met 75 1340
10Timmerwerk van № 76 tot met 82 113
11Metselwerk van № 83 tot met 90 152
12Glas verwen volgens № 91 en 92 18
13Voor tolgeld het afkorten en oplaaden van het
voor de dennenhout, en opzicht tot den bouw
52
14Voor Aanvoer van Matriealen135
tezaamen f 136727