Transcriptie 25

Verklaring van verkoop (8 september 1874)

transcriptie 25

De Administrateur Josef Grimm verkoopt aan W. Wisselink pachter der bouwhoeve Seesink onder Varssseveld, deze bouwhoeve met het daarop staande gebouwen en het de bouwhoeve toegewezen bosch alles te samen groot 60 Bdr 18 rdn 80 el voor vijfendertig duizend zeven honderd zesenveertig gulden.
Bernhard Rexwinkel arbeider onder Varsseveld de hofstede Hatterinksdam met het toegedeelde bosch alles te samen groot 5 Bdr 55 rdn 50 el voor
drieduizend zeshonderd dertig gulden beide koopers verklaren den koop te accepteren.
Over de koop zullen zoo mogelijk notarieele akten worden opgemaakt. Als wezenlijke voorwaarden worden tusschen partijen de volgende punten afgesproken en vastgesteld:

1. De koopprijs moet uiterlijk op 22 February 1875 worden betaald met een rente ad 5% van af 1 January 1875; geschiedt de betaling voor 15 January 1875 geheel dan worden geene renten berekend;

2. Verkooper trekt nog den huurprijs die de koopers op 1 January 1875 schuldig werden;

3. De eiken welke door den Heer Boschbeheerder G. Meijer den koopers zijn aangewezen en hen nauwkeurig bekend zijn, blijven voor den verkooper voorbehouden. de koopers moeten zonder eenige vergoeding te kunnen vorderen dulden dat de verkooper deze eiken,wanneer hij het volstrekt noodig zou achten en hij deze niet vooraf voor de naar hem

transcriptie 25 2

als voldoenden voorkomenden prijs, kan verkoopen, nog tot in het voorjaar 1878 kan laten staan en zij tot 1 September 1878 geheel van de plaats mag laten vervoeren. de verkooper belooft overigens dat het Huis Bergh wanneer geene buitengewoone omstandigheden tusschen beide heden – het voorbehouden hout als mogelijk is reeds binnen twee jaren zal verkoopen. De verkooper geeft geene schadevergoeding voor beschadigingen die eventueel bij het vellen of afvoeren der eiken mogten ontstaan;

4. De koopers zien van alle en iedere schadevergoeding voor eventuele tot nu nog niet betaalde ontginningen af;

5. Vanaf heden staat alles op rekening en gevaar der koopers, van het mede in den koop gaande hout mag echter niets gehouwen of vervoerd worden, voordat de koopers of eene voldoende betaling in mindering op den koopprijs hebben gedaan, of voldoende zekerheid voor betaling van den koopprijs hebben gesteld;

6. Het verkochte gaat op de koopers over met alle lusten en lasten, regten en geregtigheden zooals de verkooper het bezit in het bijzonder ook moet de kooper van de bouwhoeve Seesink ook den daarop rustende zaktiene aan de weduwe G.G. ten Bokkel of hare regtverkrijgenden voldoen.
De verkooper waarborgt noch voorde opgegeven

grootte, noch voor iets anders hoe ook genaamd. Het verkochte gaat echter vrij van hypothecaire inschrijvingen op de koopers over.

TranscriptieKlik op de afbeelding links voor een vergroting.Verklaring van verkoop d.d. 8 september 1874 (5).
Terug
Volgende

7. De koopers moeten alle kosten voldoen, die uit dezen koop ontstaan en betalen ook alle belastingen en lasten vanaf 1 January 1875. Gedaan ’s Heerenberg den 7 September en te Varsseveld den 8 September 1874. Joseph Grimm W.Wisselink Bernardus Rexwinkel