Transcriptie 24

Gespreksverslag inzake koop (25 augustus 1874)

transcriptie 24

Gedaan te ’s heerenberg 25 Augustus 1874

Voor Administrateur Grimm

Dezes morgen verscheen de pachter van Seesink, Hatterink, Hatterinkdam op het laatste schrijven van den 22 dezer en verklaarden en wel de pachters van Seesink en Harterink. Zij bedanken voor de vermindering van den oorspronkelijke koopprijs; maar vinden deze na voor overleg met de familie toch altijd nog zoo hoog, dat zij niet wel tot den aankoop kunnen besluiten. Zij hebben ook in het bijzonder in het oog de rampen en ongelukken die vooral in de bosschen kunnen ontstaan, daar bekend is dat in deze streek eene dennenrups in de bosschen veel nadeel doet, wanneer zij koopen en dat insekt in de bosschen verscheen zouden zij ongelukkig zijn. Zij konden tot den koop overgaan, wanneer het Huis Bergh de plaatsen vrij wolden leveren. De Administrateur verklaart daarop, dat de Hofkamer haar laatste woord heeft gesproken en hij tot zijn leedwezen volstrekt geen hoop kan geven tot vervulling van den wensch, wat het nadeel door de dennenrups betreft, zoo zij deze tot nu op eene kleine vlakte beperkt en die zaak wordt in de Couranten als naar gewoonlijk altijd grooter gemaakt dan zij werkelijk is, in het algemeen moet men zich in zulke zaken niet het ergste voorstellen, de pachter van Hatterink maakte opmerkzaam daarop dat .hij tot de kosten voor de vergrooting der gebouwen van eenige jaren bij de f 700 heeft bijgedragen. Wisselink maakte daarop opmerkzaam op zijne bijdrage ofschoon die ook niet zoo groot is, daarentegen heeft hij ook veel minder ruimen er voor gebouwen dan de pachter van Hattrink.
Het einde van de lange onderhandeling was dat in koop wil aannemen onder de gestelde en bekende voorwaarden.