Transcriptie 23

Gespreksverslag inzake vergroting woonhuis (29 december 1867)

transcriptie 23

‘s Heerenberg 29 December 1867.

Op heden verscheen voor den Heer Administrateur van het Huis Bergh de pachter van de bouwhoeve Seesink – W.Wisselink – en verklaarde na mededeeling van het besluit der Hofkamer van 17 December 1867 No 6675:
De vergrooting van het woonhuis op mijn pachthoeve is niet alleen wegens de grootte van mijn huisgezin dringend noodig; maar afgezien zelfs daarvan ook wegens het getal der dienstboden, dat tot bebouwingen instandhouding van de bouwhoeve moet gehouden worden.
Hoe noodzakelijk deze vergrooting evenwel is, zoo ben ik toch niet instaat meer als 1/6 gedeelte der bouwkosten op mij te nemen of het bedrag dat ten laste des Vorsten komt nog extra te verrenten; omdat ik deze rente behalve den pachtprijs voor den hof niet op kan brengen.
Ik hoop echter nog altijd dat de Hofkamer des Vorsten al is het ook niet in dit dan toch in het volgende jaar den bouw zal goedkeuren. Daarbij verklaar ik, dat ik aan de bouwkosten wegens de in dezen zomer plaats gehad hebbende vergrooting van het achterhuis ad f 1375,75 een 1/6 gedeelte betalen moet met tweehonderd negentwintig gulden 29 cent en weliswaar op 1 Januari 1868 f 114,65
en op 1 januari 1869 f 114,64.

Get.W.Wisselink.