Transcriptie 19

Bezoek van de Aministrateur en de Architect (16 december 1867)

transcriptie 19

Op heden den 16 December 1867 heeft zich de Administrateur van het Huis Bergh, vergezeld van den Architekt A te Wiel, begeven naar de bouwhoeve Seesink onder Varsseveld tot het opnemen van de aldaar in 1867 plaats gehad hebbende vergrooting van het achterhuis en het bijbouwen van eene meststal, waartoe de goedkeuring is verleent bij besluit der Hofkamer van 17 April 1867. No. 2127.
Bij een naauwkeurig onderzoek en eene gedetailleerde nameting en opneming is gebleken dat het werkgeheel naar behooren en volgens het goedgekeurde bestek met goede materialien in alle eischen voldoende is uitgevoerd.
De mede aanwezige pachter W.Wisseling verklaart dat hij met het volbragte werk ten volle genoegen neemt en betuigt zijnen dank voor de verbetering uit deze timmerraaije voor zijn pachtgoed voortvloeiende.