transcriptie 16

Het volledige bestek voor een vergroting van het voor of achterhuis (14 mei 1867)

transcriptie 16.1

Aan Eikenhout

NRGULDCENTS
12 stuks eiken raamstijlen elk lang 3,50 el

2 stuks dito tot een middenkalf en bovendrempel
elk lang 1,30 el zwaar 11 á 11 tot het hoofdbuiten
stulp deurkozijn f

549
28 stuks eike regels elk lang 2,50 el zw 4 á 16
8 stuks dito regels elk lang 2,50 el zw 4 á 11
8 stuks dito regels elk lang 2,50 el zw 2 1/2 á 5
4 stuks dito bovendrempels elk lang 1,45
el zwaar 11 á 11
1883
38 stuks eike raamstijlen tot aan de zolder
verdieping elk lang 1,60 el 4 stuks dito boven
drempels elk lang 1,30 el zwaar 11 á 11
1026
44 4 stuks eike binnendeurkozijndrempels elk lang
1,25 el 6 stuks dito stijlen elk lang 2,25
el zwaar 10 á 11 tot aan de keuken en slaapkamers
936
52 stuks eike armshouten tot de keuken
schoorsteen elk lang 1,30 el zwaar 11 á 15
212
640 stuks gekloofde drooge eike stokken lang 30 zw 3
65 stuks gekloofde drooge eike stokken lang 25 zw 2 1/2
125
7Het voorschreeven eiken hout moet zijn van
het beste in haar soort; alles gaaf en droog
zonder scheuren schadelijke of kwade
noesten, spin uilenveeren en regt op den
draad, zonder gebrek en regt op den draad,
en volgens voorschreeven maat, elk stuk moet
worden bemerkt met rood krijt met het voren
staande nummer.
te zaamen f4731
transcriptie 16.2

Aan Dennenhout

NRGULDCENTS
810 stuks dennen ribben afbakens tot boven de
keuken elk lang 6,70 el zwaar 13 á 17 regt en de
onderkanten niet meer als 1 wandkant
3612
93 stuks dennenribben tot aanvulling bij 8 stuks
aanwezige afbraaksribben tot boven de waskamer
en meidekamer elk lang 6,70 el zwaar 13 á 15 regt
en niet meer als 2,8 wandhout
882
1019 stuks dennenribben tot de tweede balkenlage
elk lang 6,80 el zwaar 13 á 15 behoorlijk beslagen
voor de plattezijde niet meer als 6,8 kromte
45
11Een dennenmuurplaat lang 13,00 el zw 10 á 18
kromte 2 lengten bestaan mits voor de las 45
meerlengte te neemen
575
122 stuks dennen stukken tot lassen opeinden aan
de kapplaten elk lang 1,90 el zwaar 11 á 20

192
134 stuks dennen regels tot hoekkepers elk lang
6,10 el zwaar boven 10 diameter lijnregt
308
144 stuks dennen regels tot keelsporen elk lang
6,20 el zwaar boven 12 diameter lijnregt
4
152 stuks dennen regels tot de nok afmaak der
versten elk lang 6,40 2 stuks dito elk lang 6,70 el
zwaar 7 á 15
664
1642 stuks dennen kapsporen tot de buitenzijde
den daks op het woonhuis elk lang 5,00 el boven
zwaar 10 diameter eene regte beslagekant en
den barst schoon afgevuld
2730
transporteren f 13863
NRGULDCENTS
transport f 13863
17 8 stuks dennen sporen als voren tot de
binnenzijde des daks elk lang 4,80 el
464
188 stuks dito sporen als voren tot de lange
geensporen tot de buitenzijde des daks elk lang
4,00 el
404
1910 stuks dennen sporen als voren tot de kop des
agterhuis elk lang 6,20 el 2 stuks dito
geerkapsporen elk lang 4,60 el
9
206 stuks dito afdaks elk lang 6,50 el
496
21 6 stuks dito haanbalkens elk lang 3,20 el 244
224 stuks dennenregels tot haanbalkens den hoek
en keelsporen elk lang 4,50 el zwaar …. niet meer
als 1 wandhout

228
2332 stuks dennen regels tot haanbalkens den voor
en zijkappen des voorhuis elk lang 3,00 el
8 stuks dito tot de agterkap des voorhuis elk lang
3,20 el zwaar 7 á 13 kunnen elk van de eene
platte zijde rond blijven
1155
246 stuks dennen deurstijlen tot deurkozijnen aan
de zolderverdieping elk lang 2,20 el zwaar 10 a
11
9 stuks dito drempels elk lang 1,30 el tot den
kozijnen en bovendrempels op de beneden
deurkozijnen
632
25Een dennen boezemshout lang 160 el zwaar 11 á
15
60
263 stuks dennen stukken tot op de balkenlaag
onder de platen zak der kap elk lang 1,50 el
zwaar 18 á 18
336
272 stuks dennentrapboomen elk lang 5,60 el zw 5
á 21
282
2819 stuks dito traptreden elk lang 0,95 el zwaar 5 á
22
480
transpooteeren f 19544
NRGULDCENTS
Transport f 19544
292 stuks dennenregels tot trapleuningen elk lang
5,60 el 6 stuks dito posten onder de leuningen elk
lang 1,10 el zwaar 5 á 7
159
302 stuks dennenregels tot in de keuken des
agterhuis elk lang 6,50 el zwaar 6 á 14
164
31Al het voorschreeven dennenhout moet zijn
van het beste in zijn kwaliteit, in dezen winter
geveld zonder vuur afslaap in te zijn, regt op den
draad zondergebreken en volgens
voorschreeven maat, elk stuk moet met rood krijt
worden bemerkt met het vorenstaadene nummer.
te zaamen f 19867

Greenen en Vuren deelen

NRGULDCENTS
327 stuks Riga greene deelen elk lang 5,10 el zwaar
4 á 26 tot de glasraamen
2870
33Een Noordsvuuren deel lang 5,10 el zwaar 3 á 33
tot de binnendeur aan de slaapkamer
240
346 stuks dito deelen elk lang 5,10 el zwaar 3 á 32
tot het ringhout der blinden
1080
356 stuks dito deelen elk lang 5,10 el zwaar 2 á 25
tot de pannelen der blinden
6
36Voorschreeven deelen moeten zijn van het beste
dat te bekoomen is, gaaf droog hard vast en
zwaar in gewigt zonder spind scheuren
nadelige noesten of gebreeken en kan volstaan
in zwaarte met de gewoone houtmaat aan de
opgegeven het naast bij komende
te zaamen f 4790
transcriptie 16.5

Aan Dennendeelen en daklatten

NRGULDCENTS
37238 stuks dennen booden of deelen elk lang 4,50
el zwaar 2 1/2 á 29 tot de zolder dennen
betimmeringen vloer der slaapkamer
bedsteden boeiplanken windveeren en in de
keelen
238
3811000,00 strekkende ellen dennenlatten zwaar 3
a 5 op de lengte van 4,10 el of met 75 verlengen
3483
39Voorschreeven deelen en latten moeten zijn
vanhet beste in zijn soort, zonder vuur afslaap in
te zijn regt op den draad, en zonder scheuren
nadelige noesten of eenig gebrek en volgens
voorschreeven maat
te zaamen f 27283

Metsel steenen en kalk

NRGULDCENTS
40tot den bouw of vergrooting des woonhuis
gerekend nodig te zijn 36300 metselsteenen,
daartoe gerekend den afbraak des midden
of washuisgebouw, de afbrekende geveltjes
des voorhuis en de te breken invaarst opening
der meststal op te zullen leveren cirka 7800
steenen, 200 moeten er bij cirka 28500 nieuw
metselsteenen en kwaliteit als volgt
416500 steenen tot de fundamenten der buiten en
binnenmuren, de buitenmuren tot met peil gelijk
en des zelfs binnenslagen tot 60 boven peil, en de
binnenmuren tot 60 boven peil, voor de beste
mond steenen á gulden
5880
voor transporteren
transcriptie 16.6
NRGULDCENTS
6500 steenen transport f 5850
429300 steenen tot de buitenlagen der buitenmuren
van af het peil tot op de hoogte , de schoonsteen
boven het dak, en de vloer der waskamer per
duizend 11 gulden
10230
4312700 steenen tot de binnenlagen der
buitenmuren een, en binnenmuren en de
schoorsteen onder dak per duizend 7 gulden

28500 steenen zijn er cirka aan nieuw nodig

8890
4434 mudden kalk per mud 1,10 cents 3744
te zaamen f 28710

Dakpannen Estrikken enz

NRGULDCENTS
45Tot het met pannendekking der vergrooting en
vernieuwing der kap des voorhuis en
aanverbonden kap des agterhuis zijn nodig
5700 stuks dakpannen, hiertoe zijn aanwezig der
afnemende en wederingebruikkomende 3700
stuks oude dakpannen, zoo moeten er bij 2000
stuks nieuwe dakpannen, als
462000 stuks roode dakpannen 1ste soort a 16
gulden
32
47280 stuks verstpannen tot op hoeken en versten
per stuk 5 cents
14
481200 stuks blaauwe estrikken tot de vloer in de
gang keuken en meideslaapkamer per honderd 3
gulden
36
49600 ned panden rogge dakstroo tot dakken in
2,60 cents
1560
50110 stuks verglaasde haardtegeltjes tot de
schoorsteen
660
te zaamen f 104,2010420

Gehouwen Steenen

NRGULDCENTS
514 stuks marmeren steenen drempels onder de
glaskozijnen aan de keuken waskamer en
meidekamer elk lang 1,40 el zwaar 11 á 27
1475
524 stuks dito drempels tot de zolderverdieping elk
lang 1,05 el zwaar 11 á 27
13
53een dito drempel tot onder het buiten deurkozijn
lang 1,20 el zwaar 13 á 27
4
zaamen f

3175

Timmerwerk met bijlevering van gang- en sluitwerk enz

NR
54tot den bouw der voorgenoemde vergrootenen woon of voorhuis en
aanverbinding der schuur of agterhuis moet ter zijnertijd worden
afgebrooken het midden of washuis gebouw de kap en
gevelschilden des woonhuis, en het voorschild der schuur of
agterhuis, met de in deszelfs te verstellene deuropeningen enz
zooals de teekening en tot vordering der aan- en herbouw .. komt,
alle het hout en ijzerwerk zonder beschadiging der afbreekende
materialen mocht aan het bestaande gebouw te verrigten, al den
afbraak moet goed en geregeld op den droogen onder het dak
worden gebragt tot een wedergebruik, zooals het zal verlange en
aangeweezen worden.
55tot licht aan de keuken waskamer en meidekamer moeten ramen
gemaakt en gesteld worden vier stulpraamen in groote
overeenkomstig den bestaande stulplichtraamen in de voorgevel aan
de keuken, van daartoe voorschreeven regels bovendrempels en
NR
en spijkerblokken uit het afbraakhout tot aanvulling den kokersgaten
onder- en boven in deszelfs stijlen, en met ijzere daken plaatlood en met
lood worden vastgegooten, stellen in de onderaanbrengende steenen
drempels, en met hunnen aanspanningen voorzien worden, in elk kozijn
moetkoomen de binnenramen volgens aantooning en bestaande ramen in
de voorgevel aan de keuken, en van binen moet elk raam naar eisch
worden betimmerd, tot de betimmering der vensterbanken moeten in de
drempels komen en met lood worden vastgegooten de noodige
schruifankertjes – de raamen moeten goed schuivende worden gemaakt
met ijzere tegenwigten kopere raamschijven Noord belegschroeven
kopere raamknoppen enz. te leeveren en aanbrengen even alsof zulks
woordelijke ware geschreeven naaraanwijzing en genoegen der
opzichthebbenden.
Aan de binnenkant voor deze raamen moeten worden gemaakt en naar
genoegen aan de binnen de muur uitkoomende kant regel der
stulpraamen worden gehangen luiken afblinden voor elk raam in vier
panden elk pand in deze panneelen, het ringhout moet met een schaaf
worden versierd in de panneelen gebost en moeten gehangen worden elk
aan 3 bochtscharnieren N° 1 en dezelve zoodanig worden gehangen dat zij
vlak agter elkaar dezen voor de muur slaan, en tot digting voor elk raam
worden sluitend gemaakt met een 7 á 25 streeps ijzeren dwarsboom met
zijn aanbehoren- buiten voor het raam aan de meidekamer moet worden
aangebragt de ijzeren spijlen met bevestigingsijzer in N° 77 bepaald welke
onder in den steenen drempel moeten worden gehakt en met lood vast
gegooten worden. Aan de zolderverdieping moeten worden gemaakt en
gesteld op voorschreeven steenen drempels vier stulplichtkozijnen met
daken plaat – en gietlood en schuifankertjes als tot de beneedenraamen is
gezegd, elk groot gelijk aan die bestaan en de voorgevel. In deze raamen
moeten komen de noodige glasraamen en van binnen naar behoren
worden betimmerd, en schuivende worden gemaakt en met een voldoende
veer worden gesteld en naar genoegen worden geleverd.
56Tot den buiten of hoofdtoegang des huis moet worden gemaakt en gesteld
een stulpdeurkozijn met daken plaatlood en met leer worden vast
transcriptie 16.9
NR
vast gegooten op een steenen drempel, en in hetzelve tot een
bovenlichtraam door een middenkolf worden afgeslooten, deze opening
moet gedigt worden door een volgens teekening aangeland vast lichtraam,
en van binnen naar genoegen worden betimmerd, en de deuropening
worden gedigt door eene van de binnenzijde beklampte spiegeldeur, en
worden gehangen aan voldoende duimhengels met een schroef en de
behorende smitsnagels worden bevestigd, en worden geslooten dat een
handvast met klinkgereedschap naar genoegen en de meerdere sluiting
door twee grendels met toebehooren en ijzerenboom van de aanwezige
sluiting der buitendeur.
57Tot toegang der woonkeuken waskamer slaapkamer en meidekamer moet
gemaakt en gesteld worden vier binnendeurkozijnen met deuren waarvan
moet koomen een herstellend kozijn met deur tot uitbreeking der thans
zijnde meidekamer, elk kozijn moet worden gedigt door een beklampte
spiegeldeur, behalve die aan de slaapkamer welke onder in een panneel
en bovendeur 4 glas ruiten moetkoomen, elke deur moet worden
gehangen aan bochtscharnieren N° 3 en gesloten door een ijzeren kruk
met klinksluiting naar genoegen, elk kozijn moet wederzijds met
voldoende architraven worden belegd ter breete datzij 2 over de kozijnen
op de muur koomen. Aan de zolderverdieping moeten worden gemaakt
en gesteld drie stuks deurkozijnen en het aanwezig kozijn tot toegang der
thans zijnde zolderverdieping moet dat uitbreeking worden versteld, en
naar genoegen met eene aanwezige deur worden opgeleverd, en in de
deuropening tusschen de bestaande zolders met eene aanwezig zijnde
deur naar genoegen opleveren, de overige kozijnen moeten worden
gedigt door beklampte spiegeldeuren en worden gehangen aan
bochtscharnieren N°3 en met voldoende kruk en klinksluiting worden
voorzien, als hiervoor het kozijn voor de trap tot toegang dezer verdieping
worden gedigt en naar genoegen en gang en sluitbaar worden opgeleverd
dat de aanwezige oude buitendeur der waskamer ook moeten de
bovenkozijnen met de noodige eenvoudige architraven wederzijds 2 over
|de kozijnen op de muren worden belegd.
58Van de afbrekende thans liggende ribben der waskamer en de daarvoor
bepaalde ribben moeten worden gelegd het balkentje boven
transcriptie 16.10
NR
boven de keuken gang waskamer slaapkamer en meidekamer waterpas
gelijk en in verdeeling en naar eisch worden beankerd, dezelve moeten
vooraf regt en zijn worden beschaefd en de onderkanten met een rondstaf
of kraal versierd worden, genoemde balkenlaag moet worden bekleed met
wederzijds zijn beschaefde dennen deelen, alledigt in elkanderen strijken
ploegen en gedreeven elken plank op elken rib met 3 spijkers droog en
digthoudend worden bespijkerd en de naden gelijk opschaven.
Tot de tweede balkenlaag moeten de daarvoor bepaalde ribben behoorlijk
worden bewerkt en deszelfs onder kanten worden gebrooken en worden
belegd waterpas verdeeld en verbonden aan de bestaande tweede
balkenlaag des voorhuis, deze balkenlaag moet insgelijks der genoemde
eerste worden bekleed, doch de naden gelijk worden geschaefd.
Op de einde der balkens der tweede balklaag en ingelijke hoogte der
zijmuren moeten worden gelegd de tandlassen vereenigde muurplaten, en
op elken rib of balk met een 3 eiken stuk en een voldoende spijkers
bevestigd worden en met de bepaalde ijzzeren ankers tegen uitwijking
sikeur beankerd worden.
59Op de alvoor bepaalde aangebragte muurplaten en volgende in de
doorsnede aangetoond tot rust der zak der kap moet op de balkenlaag
boven de muur en einde der balkens worden aangebragt en met 3 eike
stukken op de balkenlaag gebout de daarvoor bepaalde balkens, waarop
moeten koomen en goed worden bevestigs, tot het aanbrengen der kap of
keelsporen de aangetoonde platen, hierop en op de hoeken der
muurplaten moeten gesteld worden de vereenigde hoek en keelsporen,
waarin boven moet aangebragt worden de daarvoor bepaalde regels tot
nokken waartegen en opgenoemde hoek en keelsporen, en op de
muutplaten alle de vereischtwordende sporen naar eisch verdeeld gelijk
en regt aangebragt moeten worden, en voorzien tot steuning met de
daarvoor bepaalde haanbalkens zullende de daksporen verdeeld moeten
worden belat tot
transcriptie 16.11
NR
tot pannendekking naar mate der pannen, en tegen deszelfs muurplaten
moeten koomen boeiplanken over een komstig der bestaande. In de zak
der kap de behoorende planken bekleeding aanbrengen, waarin door den
aannemer moeten kunnen een lodenbak van lood 25 ponden in de met
welke bak rondom 50 hoog tegen het dak moet opkomen en onder de
vereischte vlakte moet hebben van cirka 21, en onder de vereischte
vlaktemoet hebben van cirka 21, en met een dito voldoende uitloop
voorzien tot in de nagemoemdeijzeren watergoot, hiertoe nodig 1 1/2 el
lood. Insgelijks moeten de reelen met planken bekleed en met zink gedekt
worden. Tot afleiding van het water der zak moet aangebragt worden op de
daaronder aanbrengende ruit ofsteuning derzelve eene ijzeree goot, aan
deze goot moet dan den aannemer komen een pijp van zink 15 wijd
diameter 7 met zijn aanbehooren elleboog bolrooster enz. en moet worden
aangebragt in drie stuks voldoende ijzeren werfbanden met bevestiging.
Hierbij moet den aannemer leveren 9 platen zink N°12 elk lang 2,25 el
breed 1 el tot in de reelen en om de schoorsteenen.
Tot aan verbinding der kap der schuur of agterhuis moet dus eene
behorende las de kapplaten tot in de agterhuis muur des woonhuis, en met
een spreiband elk worden ondersteund, waarop en op de bestaande
afdakmuurplaten en het de reelen aanbrengende regels moeten worden
aangebragt verdeeld ingelijks de vereischte daksporen, en met deszelfs
steuning en haanbalkens worden voorzien, en in deszelfs reelen de
behoorende planken bekleeding worden aangebragt, en moeten met zink
worden gedekt, genoemde daksporen tot aanbouw der kap moet ingelijks
der voorkap worden belat tot pannen dekking, en over alle de hoeken en
versten moeten koomen een regl tot bespijkering der verstpannen, en aan
de einde der afdakken des agterhuis moeten de behorende windveren
naar genoegen worden aangebragt en aan het dak der zak moet worden
aangebragt het in16.79 bepaalde ijzeren dakraam
60Tot de keuken schoorsteen moet worden gemaakt en tezijnertijd worden
gelegd een schoorsteen of boezemshout en met een behorende voldoende
lijst worden betimmerd, en aan elke zijde van de schoorsteen worden
aangebragt een lijstjen waaragter
transcriptie 16.12
NR
waaragter de beklamping deszelve sluit. In de keuken slaapkamer moeten
waterpas gelijk en verdeeld worden gelegd de vloerleggers uit den
afbraak, en tusschen elk aanvullen tot met deszelfs bovenkanten gelijk
met de vereischte opvulling, dezelve moeten worden bekleed met dennen
deelen welke digt aan elkanderen moeten gestreeken gedreeven en vast
bespijkerd worden, en gelijk en zijn onder de rij worden opgeschaafd. In
deze slaapkamer moet worden gemaakt een als ledikant invaarts
bedstede, en met zijn aanbehoren voltooid op leveren zoomede in de
meide slaapkamer moeten twee losse als ledikanten verstande bedstede
gemaakt worden.Insgelijks moeten twee zulke bedstede worden gemaakt
op de zolderverdieping boven de waskamer tot knechts slaapkamer.
61De aanwezige in vaak openingen welke door het vergrooten der woonhuis
moeten digt gemetseld worden, waarvan de uitneemende deuren moet
worden aangebragt eene nieuwe aanbrengende invaarts opening voor in
deszelfs zij afdaksmuur agter de verkensstallen, en naar genoegen en met
het ontbreekende en herstellende gang en sluitwerk worden opgeleverd.
Uit het agterhuis tot beklimmimg der zolderverdieping moet worden
gemaakt volgens aantooning der grondteekening eene eenvoudige regt
trap en wederzijds met leuningen worden voorzien, en met oude afbraaks
materialen moet boven deze trap de gevorderde afkleeding worden
aangebragt, ook moet het thans zijnde trapjen tot beklimming der
kapzolder worden aangebragt op de aanbrengende zolderverdieping
boven de woonkeuken, en deszelfs opening met een luik met koord
tegenwigt enz. worden gedigt en gangbaar opleveren, en de thans zijnde
opening digt worden bezolderd.
62De aannemer van voorschreeven werkzaamheden zal zich zelven
overtuigen van de verpligting die op hem komt, om alle deze werken, zelfs
ook de niet genoemde tot deze bouw en werken behorende verpligtingen
naar kunnen aan en eisch naauwkeurig moeten worden uitgevoerd en
behandeld, als of alles stiptelijk van voor tot voor omschreeven was.
Het te verwerken houtmateriaal te bezigen en aanbrengen van
transcriptie 16.13
NR
van het aanwezige afbreekende, en datgeene wat hij goedkeuring zal
geleverd aangevoerd en aangeweezen worden. Voorts elk werk moet met
zuiverpassende gaten pennen bosten tanden spaonningen groeven veeren
verstekken zwaluwertasten enz. zuiver naar den aard des werks mijn en
dijt worden bewerkt, en met de vereischte schaven versierd worden, en
de te bezigen spijkers moeten in soort en aantal zooals gevorderd en het
werk zal vereischen worden aangebragt. Ingelijks methoute stokken
moeten opgeslooten en verbonden worden, de panneelen en andere te
vorderen voortkomende werken moeten met bij te leveren sterke lijm
verbonden worden, ook moeten tot het opsluiten en bespijkeren der
kozijnen raamen buitendeuren windveeren enz. de gaten pennen groeven
veeren en andere vereeningen met olieverf worden bestreeken. De
leverende en aanvoerende houtmaterialen en planken moeten met zorg
worden geregeld tot het opzetten en op stooken, zooals door den
opzichthebbende zal geordorneerd worden tot bevordering der drooging,
en voor af der aanbrengende planken tot zolder vloer deuren
betimmeringen enz. in een woord al watzulks nodig heeft en zal worden
vereischt met zorg dagelijks aan de lucht tot bevordering der drooging
moeten worden blootgesteld zoodat alles droog en digthoudend moet
worden aangebragt en afgewerkt zullende alle voortkoomende nadelige
krimping koomen ten lasten van den aannemer. Voorts alle het vereischte
moet ter zijnertijd worden gesteld en aangebragt te lood waterpas in de
gevorderde verdeeling. Alle deuren raamen luiken enz. moeten goed digt
en gemakkelijk beweegende worden aangebragt, en met het bij leverende
gang en sluitwerk met zijn vereischt toebehoor van de beste kwaliteit en
zijn en zindelijk bewerkt n voldoende n staat opgeleverd worden.
Overigens in een werve moet alles zoodanig worden ten uitvoer
gebragt als tot een goed en deugdzaam werk zal koomen te vorderen.
Voor timmerwerkloon f 196,–
voor bijlevering f 99,10
te zaamen f 295,10

.

transcriptie 16-14

Metsel werk

NR
63Tot den bouw of vergrooting des voorhuis moet vooraf worden afgebroken
het midden of washuisgebouw met deszelfs fundamenten en vloeren,
alsmede de gevels der schilden boven de kopzolder en het uitbreeken en
digten van het deurkozijn der thans zijnde miedekamer, en het thans
zijnde deurkozijn aan de zolderverdieping moet worden uitgebrooken en
volgens aantooning worden ingebrooken en gesteld, en de uitbreekende
opening worden digt gemetseld ook moeten worden uitgebrooken de
hanksteenen der wegvallende invaarten met deszelfs in het gezigt
vallende gedeelte der boogen en moeten weder naar het verband geheel
worden digt gemetseld en in de zij afdaksmuur agter de verkensstallen
een invaartopening worden gebrooken en worden aangemetseld tot
inspanning en draaijing en hanging der deuren. Al den afbraak moet
zorgvuldig zonder beschadiging der steenen worden verrijt, en goed
schoon worden gemaakt en elk soort en kwaliteit bij elkanderen opzetten
en deszelfs afbraak moet weder worden verwerkt in de vereischte
fundamenten en muren, ook moeten de dakpannen van het
afbrekeekende dak zorgvuldig afgenomen en geplaats worden.
64Tot den genoemden bouw of vergrooting des voor- of woonhuis zal den
aanleg geschieden op daartoe vooraf uitgravende fundamentsleuven tot
op goede vaste grond 75 beneeden het peil welke meerdere tot op goede
vaste grond moet worden aangevuld met zand laagen en vastgestampt tot
op de gezegde hoogte, waarop den aanleg en opmetseling zal geschieden
zooals onder het werk zal worden aangeweezen, en bovenpeil de buiten
muren met een steen, en de binnenmuren met een halven steen zullen
opgetrokken worden ot op de hoogte der bestaande muren der voorhuis,
en de hoofdmuur tusschen het voor en agterhuis op de bestaande muur
worden opgetrokken tot op de reeds genoemde hoogte, zoomede na de
opmetseling en volraping der fundamenten moeten dezelve ter
bekwametije binnen en buiten het gebouw worden aangevuld, en een en
ander vast worden aan gestampt
transcriptie 16.15
NR
gestampt, en alles op zoodanige hoogte en hellingen op hoogen
schoonhouden en opruimen als onder de bewerking zal belast worden.
65Alle het metselwerk moet zuiver waterpas in een goed en zuiver
kruisverband worden aangelegd en opgewerkt, de hoeken zuiver te lood
en regt naar den draad alles volkomen vol zat en digt door trekking in
specie digt worden opgewerkt, de laagen in de buitenmuren een weinig
buitenwaards afwaterende worden aangelegd, en de steenen voor de
verwerking voldoende nat worden gemaakt, insgelijks telkens bij den
aanvang des werks met het muurwerk voldoende worden natgemaakt.
Alle het buiten en binnenmuurwerk moet gelijkmatige worden aangelegd
en opgehaald, zoodat elke laag naar het verband in elk anderen
deugdelijke verbonden wordt, als ook moet het nieuwe en bestaande
muurwerk naar het verband verbonden worden, het buitenmuurwerk moet
voor elkaar avond en bij regen met de steijgerplanken worden gedekt, in
alle muren moeten de vereischte in en uitmetselingen worden gedaan,
deur en raamkozijnene worden gesteld, boogen worden gemetseld enz. en

al het geen wat verder daarin gevorderd zal worden, alles moet zijn en
zindelijk gemetseld worden, en van buiten zijn en zindelijk voegen en
pencelen als de boogen boven de ramen met een platte voeg volwerken
en zindelijk en net worden afgesneeden. De schoorsteen moet met het
binnenmuurwerk gelijk worden opgehaald en deszelfs pijlaren met
ijzerenplaten gelijk digt en passend worden beklampt, en boven deze
beklamping de schoorsteen met verglaasde haardtegeltjes worden
beklampt den boezem moet met een halvesteen worden opgewerkt tot
onder de zolder en boven de zolder worden opgewerkt met 2 1/2 á 3
steen tot te vereischte hoogte boven dak insgelijks moet den bestaanden
schoorsteenpijp boven de zolder buiten het dak naar aanwijzing
aangebragt worden.

66Van binnen in het huis en op de zolderverdipeing moet alle het muurwerk
vol en gelijk worden beraapt en gelijk en glad worden afgedigt, en van de
schuur of agterhuis zijde en stallingen, alle het nieuwe en teropende
muurwerk vol en

.

transcriptie 16.16
NR
en gelijk rapen en afwassen.
67Het voor af woonhuis en aanveerbinding der schuur of agterhuis moet
worden behangen en gedekt met pannen dezelve moeten digt worden
geschooven gevleid en gedekt, en de hoeken en versten met verstpannen
worden digt gelegd en elken hoek en vestpan moet door 2 nagels worden
vastgemaakt, als ook elken geerpan door een spijker bevestigd worden en
om de schoorsteenpijpen en langs de muur boven het dak des agterhuis
de noodige strooken zink naar genoegen worden aangebragt, voorts het
geheele dakwerk moet goed en zuier digt worden opgeleverd.
68Vervolgens moet den geheelen bouw tot de vergrooting en verbinding des
bestaande en bijbouwende voor- en agterhuis omschrevene, zelfs ook de
niet omschreevene werken welke tot den bouw moeten worden verrigt en
aangebragt volgens vereischting des werks van woord tot woord
omschreeven ware. De te leveren op aanvoerende en aanwezige
metselsteenen moeten in hun soort en kwaliteit, als ook deszelfs bruikbare
stukken deszelve worden verwerkt in de vereischte fundamenten en muren
zoo en daar het verlange zal worden tot het aanbrengen der hartsteenen de
vereischte daken staven schruifankertjes enz. passend worden ingehakt en
met lood bevestigd. Tot alle werkzaamheden moet de metselspecie worden
bereid in sterkte naar den aart der verwerking, de bereide specie moet 2
dagen voor de verwerking worden bereid en aan de rot gezet worden, en
moet met zoo weinig water als doenlijk is zoodanig worden behandeld en
doorweekt datgeene blijken van vermenging of afzonderlijke specien laten
verschijnen, zioodat alle werken en behandeling derzelve geheel en ten
vollen eisch en genoegen der opzichthebbenden deugdelijk moet worden
uitgenoegen der opzichthebbenden deugdelijk moet worden uitgevoerd
even als of alles letterlijk ware omschreeven genoegmakend moet in eene
daartoe te graven kuil worden gelest in behandeling en vereischting als
het zulks verderd. Overigens komt ten lasten der aannemer alle
benodigde steijgers gereedschap en andere gereedschappen tot het
uitoefenen der te doene werken.
Voor metselwerkloon f 140,–
transcriptie 16.17

IJzer en smitswerk

NRGULDCENTS
69Behalve het in timmerwerk bepaald en door
deszelfs aannemer te leveren ijzer gangenwerk
en sluitingen moet nog overeenkomstig
de vordering der werkzaamheden worden
gemaakt en geleverd.
704 stuks aanwezige stropankers tot de eerste
balken laag vanwelks de stroppen elk twee ribben
moeten bevatten lang cirka 90 en op elkaar rib
afbalk met vier ankernagels
120
7110 stuks stropankers tot de tweede balklagen de
sluitels elk lang 40 zwaar 2 á 28 en de ankers of
stroppen elk lang cirka 1,50 el zwaar 12 á 25
streep, welke op drie balkens of ribben op elk met
4 ankernagels moeten worden vastgemaakt
1140
72Tot de keuken schoorsteen een ijzer lang 1,56
el zwaar 7 streep á 5 el met in het midden
eenen ovalen toog lang 66 hoog 13 met
aan elk eind een ankerblad met klauwen tot
bevestiging genoemd ijzer met aan de
voorkant worden bekleed met eenen
gepoleerden band breet 4
450
73Een ijzeren haard afhaalboom lang 70 zwaar 1 á
4 met twee duimhaken metklauwen alles rijn en
glad afgewerkt tot de keuken schoorsteen
173
7419 stuks ijzeren hekken op koppelijzer aan de
balkens der tweede balklaag van zwaar bandijzer
elk lang 5 á elk met 10 ankernagels
285
75Een ijzeren raamtjens tot de keuken schoorsteen
binnen
transporteeren f 2170
NRGULDCENTS
Transport f2170
binnen den boezem in den dag hoog 4 á wijd
46 zwaar 1 1/2 á 3 met zijn klauwen tot
bevestiging met aan de bovenkant afhangen
een luik worden gedigt van zwaar of
zoogenoemd dubbele platijzer met een klink
enig ijzer aan de onderkant tot sluiting en
gangbaar stelling
3
76Een bus afring tot het aanbrengen van een
kachelpijp met zijn aanbehooren bevesting
25
77Tot ander in het glasraam aan de meidekamer
een ijzere dwarsroede lang in den dag der
opening 1,15 el zwaar 1 a 5 en nog met zijn
bladen en spijkers tot bevesting met
ingewerkte 7 stuks staven elk lang 1,05 el zwaar 2
a 2 met het nodige lood tot het vastgieten der
staven onder in den steenen drempel.
640
te zaamen f
3125

Gegooten ijzerwerk

NRGULDCENTS
78Een goot tot uitleiding der zak lang cirka 6,50 el
wijd boven 20 diep 12 duim met de nodige
schruiven
1335
79Een ijzeren dakraam van te ruiten met de daaraan
behoorende montering hoog 52 breet 46 el
binnenwerks tot aan de zak of binnendak
475
80Een ijzeren liggende plaat tot de
keukenschoorsteen lang 1,40 el breet 0,75 el met
in de mond der schoorsteen de gevorderde
meerdere breete van cirka 12
transporteren f 29,102910
transcriptie 16.19
NRGULDCENTS
transport f 2910
81Een staande haardplaat tot in de schoorsteen
hoog 1,00 el breet 0,68 el
7
822 stuks staande platen voor de pijlaren der
schoorsteen elk hoog 0,88 el breet 0,53 el met in
elk 3 stuks voldoende lopere knoppen
12
832 stuks schuine sluitstukken tot in den dag der
schoorsteen mond, elk hoog 0,88 el breet onder
cirka 12 en boven 40
7
zaamen f 55,105510

 Glas en verwen

NRGULDCENTS
84Alle ijzer en zichtbare zinkwerken moeten voor
deze aanbrenging tweemaal deugdelijk met
menieverf gedekt worden
150
85Tot het opsluiten der kozijnen ramen deuren
enz. moet worden geleverd alle de benodigde
welbereiden lijmolieverf met de bijbehorende
verfpot, olie en twee verfkwasten en tot het
leggen afdigt maken der lassen der ijzeren goot
moet worden geleverd de benodigde bereide
meniespecie
2
86172 stuks glasruiten groot 27 32 3440
874 stuks glasruiten tot het ijzere dakraam elk groot
24 á 27
72
884 stuks glasruiten tot de binnendeur aan de
slaapkamer elk ter groote van 35 á 45
120
transporteren f

3982
transcriptie 16.21
NRGULDCENTS
transport f 3982
896 stuks glazen dakpannen 240
90Voormeld glas moet zijn goed witglas zonder
blaren streepen brandvlekken scheel te zijn of
eenig ander gebrek, alle de glasraamen
moeten worden beglazing rondom buiten en
binnen eerst worden gegeind met zuivere en
bereide lijnolieverf, alle ruiten moeten goed
passend en met goed bereide stopververv
digt en vast worden aangezet zoowel van
binnen als buiten, en alle de ruiten moeten ter
gevorderde tijd gereijnigd zuiver schoon
en zonder bersten of breuken worden
opgeleverd.
91Van buiten tot de vernieuwing des huis moet
worden geverfd alle de ramen deur
boeijplanken windveeren zigtbare ijzer en
zinkwerken enz. na alles gegrond zijnde en
genoegzaam zal gedroogt zijn moeten alle de
gaten en oneffenheden deszelve met goed
bereide stopverven vol en gelijk digt gestopt
worden dan naar dat alles telkens
genoegzaam hare zal zijn aangedroogt nog
tweemaal met goed bereide lijnolieverf gedekt
afverwen de raamen boeijplaaken en
windveereen zuiver wit de deur spaansch
groen de ijzerwerken zwart en de afloopspijp
loodkleurig zijnde cirka 31 .. ellen per .. el 30
cent
930
92Van binnen in het huis in de gang keuken
slaapkamer meidekamer en waskamer en op
de zolder verdieping van binnen de
glasraamen met deszelfs betimmering tot
genoemde beneeden vertrekken moet worden
geverfd alle het houtwerk wat in elk vertrek
gezien word en door het open maken gezien
kan worden (behalve de vloer der slaapkamer)
en tot deszelfs zolders met versteunende
boekstukken tusschen de ribben tegen de
muren. Alles moet worden gegrond met
welbereide lijnolieverf dan moeten alle de
gaten naden en oneffenheden
Transporteeren f 5152
transcriptie 16.20
NRGULDCENTS
transport f 5152
oneffenheden met goed bereide stopverf over
gelijk digt gestopt worden, dan moet alle nog
tweemaal telkens als het genoegzaam kan zal
zijn gedroogt, worden oververfd met goed
bereide lijnlolieverf, in de gang keuken en
slaapkamer eene lichte bruine houdtskleur en
daarna met goede vernist worden verstreeken,
en in de meidekamer en waskamer in
bruinekleur gedekt glanzend afverwen.
Insgelijks moeten de zolders in effe bruine
kleur glanzend afgeverfd worden zijn cirka 179 .. ellen a 30 cents
5370

Spijkers

NRGULDCENTS
932 pakken 16 nagels de pak van 100 stuks 220
942 pakken 13 nagels de pak van 110 stuks 140
959 pakken 15 duikers de pak van 500 stuks
675
961 pakken 10 duikers de pak van 500 stuks 65
971 pakken 6 duikers de pak van 1000 stuks 115
981 pakken 4 duikers de pak van 1000 stuks 95
99Een pak duitsch draadnagels bemerkt nr 23/60
van 1000
6
100Een pak duitsche draadnagels bemerkt nr 20/48
van 1000 st
250
101Een pak duitsche draadnagels bemerkt nr 19/36
van 100 st
155
1023 pak duitsche draadnagels bemerkt 17/30 van
100 st
330
103Een pak duitsche draadnagels bemerkt 16/18 van
100 st
50
104Alle spijkers moeten zijn taaij en voor het
zwaarste soort ten genoegen der
opzichthebbenden.
te zaamen f 2695