Transcriptie 1.2

Correspondentie inzake pacht d.d. 6 augustus 1875

transcriptie 1.3

pr.6/8.75.

Aan de Hofkamer des Vorsten van Hohenzollern te Sigmaringen.

Geeft met den meesten eerbied te kennen Wessel Wisselink gewezen pachter van de bouwplaats Seesink te Varsseveld dat hem bij de betaling der pacht in 1872, door den heer Administrateur als korting op zijn voorschot voor ontginningen, dat toen f 225,- a f 230,- gulden bedrag, eene som is betaald van f 100,- waarvan de verrekening ten gevolge van drukte niet is tot stand gekomen. dat hij bij den aankoop der plaats van de vordering wegens ontginning afstand heeft gedaan, waarmede hij natuurlijk niets anders kon bedoelen dan het restant na aftrek der f 100,– dus f 125,- a f 130,-.

dat de heer Administateur echter nu ook die f 100,- van hem terug eischt, onder bedreiging van vervolging in rechten.
dat hij ruim twee hectaren heeft ontgonnen.
dat hij van mening is dat hij de bouwplaats duur heeft gekocht teleurstelling voor hem is.

Redenen waarom hij eerbiedig verzoekt, hem in dezen te hulp te komen, en hem te ontslaan van de betaling aan gemelde honderd gulden, welke hij vermeent, naar billijkheid, niet schuldig te zijn. ’t welk doende Uw onderdanige W.Wisselink.

Varsseveld 4 Augustus 1875.