Subsidie

Subsidie toezegging waterschap

Transcriptie

Vergadering van Geërfden op Vrijdag 30 November 1934.

Tegenwoordig zijn alle poldermeesters twee geërfden en een gemachtigde die te zamen 20 stemmen kunnen uitbrengen.

De Voorzitter opent de vergadering en de notulen den vorige worden gelezen en goedgekeurd.

De voorzitter doet voorlezing van een ingekomen schrijven van het ministerie van Sociale zaken onder meer inhoudende de toezegging dat zijne Excellentie bereid is voor de verbetering van de Akkermansbeek, Varsseveldsche Waterleiding, Seesinkbeek en Bergerslagsbeek eene overheidssubsidie toe te kennen van 90 procent der loonen, der daarbij te plaatsen werkloozen, alsmede eenzelfde percentage in de kosten der te plakken rentezegels, het regenverlet en drie vierde deel der premies verschuldigd ingevolge de ziektewet.

Na eenige bespreking waarin vooral het punt belastingverhooging naar voren werd gebracht, werd met algemeene stemmen besloten te berichten dat men het plan wel zou willen aanvaarden indien de minister aan deze afdeling even als aan andere de volle 100 procent zou kunnen toestaan daar de kosten voor de Afdeeling dan nog aanzienlijk zijn.

Niets meer te behandelen zijnde en niemand het woord meer verlangende sluit de voorzitter de vergadering.

transcriptie verbetering