HEIJDENKAMP

Of de Heide Campe, Hijdenkamp, Heidekamp, Heijde Kamp, Heijdenkamp, Heijdencamp, den Heide Kamp

Heijden Camp is een stuk grond in Voorbroek, tussen de Binnen Heurne en Terborg. De oudste vermelding, de Heijde Campe genoemd, is van 1575. De eerst bekende pachter, in 1647, is Warner Heidencamp die getrouwd was met Grietje. Hij werd opgevolgd door Geert Heidencamp (zoon van Warner) en daarna door Engelbert Heidencamp (zoon van Geert). Laatst genoemde was getrouwd met Jenneken Bivinck.

Vanaf 1748 tot tenminste 1765 was Gerrit Jan Seesinck met zijn vrouw Joanna Bivinck (een nicht van Jenneken Bivinck) de pachter. Op de Carta van Huis Bergh staat Gerrit Jan Seesing ook als pachter aangegeven. In 1766 werd de pacht overgenomen door diens dochter Geesken Seesink, die trouwde met Gerrit ten Holder. Hij is een zoon van Gerrit ten Holder en Cristijn Lubbers van de Lubbers Stede.

Vervolgens werd Joannes ten Holder, een zoon van Gerrit ten Holder en Geesken Seesink, de pachter vanaf ongeveer 1772.

De Seesink’s zijn verwant aan de Seesink op ’t Olde Seesink.

heijdencamp

Enkele voorbeelden uit documenten van Huis Bergh.

in 1748 [Transcriptie]
Het goed Heijdencamp paghter seesinck obtinuit idem voor 7 -15
Dit is het ….. marcks van Jan Seesinck eigenhandigh getrocken

(Bron Huis Bergh: 0214_4708-3_008)

in 1765 [Transcriptie]
Het Goet den HeijdenCamp daervan is den inslagh in paght geweest bij Jan Seesink voor 7 1/2 daeler heeft deselve nu bekoomen voor 8 daeler in guldens 12 –
(Bron Huis Bergh: 0214_4574_0120

in 1766 [Transcriptie]
Het goet HeijdenCamp paghter Gerrit Jan Seesink idem voor 8 –
(Bron Huis Bergh: 0214_4708-6_004)

in 1766 [Transcriptie]
Het Goet den HeijdenCamp daervan is den inslagh in paght geweest bij Jan Seesink voor 8 daeler retinuit nu desselfs dochter Geesken Zeesink voor 8 daeler in glns 12 – –
(Bron Huis Bergh: 0214_4575_013)

in 1771 [Transcriptie]
Het Goet den Heijdenkamp daar van is den inslagh in paght geweest bij Jan seessinck voor aght daeler retinuit nu desselfs dogter Geesken Seessinck voor aght daeler in guldens 12 –
(Bron Huis Bergh: 0214_4580_013)

in 1772 [Transcriptie]
Het goet den Heijdenkamp daar van is den inslagh in paght geweest bij Geesken Seessinck voor aght daeler heeft nu gepaght Garret ten Holder met de derde gerff voor 34 daeler in guldens alhier doende 51 – –
(Bron Huis Bergh: 0214_4581_013)

in 1801 [Transcriptie]
Het Goet Heidenkamp met de 3de Gerff en 1/6 part van het 1ste en 2de pand houwslag fol Pagter Gerrit Ten holder idem obtinuit 46 – –
(Bron Huis Bergh: 0214_4708-17_005)

overzicht heijdekamp
heidekamp

Een uitsnede van de Kaart der eigendommen van Zijne Koninklijke Hoogheid den Vorst van Hohenzollern Sigmaringen gelegen in de gemeente Wisch sectie A (Bron: Huis Bergh, K204 227)

heidenkamp

Een uitsnede uit kaart Gemeente Wisch sectie A. (Bron: Huis Bergh; K204 229)